Strona domowa
Aktualnosci
14 sierpnia 2015 r. PDF Drukuj Email

 

 

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

będzie nieczynne.

 

14 sierpnia 2015 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy

w zamian za 15 sierpnia 2015 r.,

czyli za dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela

na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

 
Aktywny Samorząd - MODUŁ I PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż z dniem 30 sierpnia 2015 r. upływa termin składania wniosków

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ I

finansowanego ze środków PFRON

 

 

Termin składania wniosków

do 30 sierpnia 2015 r.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

Szczegółowe informacje: tel. 76 847-96-86

 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2015 roku (Moduł I) obejmuje następujące obszary wsparcia:

-        pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

-        dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-        pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

-        pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie - www.pcprlubin.pl oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.

 

 
NABÓR KANDYDATÓW PDF Drukuj Email

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI

RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ,

RODZINNEGO DOMU DZIECKA ORAZ DLA KANDYDATÓW

DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332) pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

 

Zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 2. posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny,

 3. posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, bądź telefonicznie pod numerem 76 847 96 91.

 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PDF Drukuj Email

Zaproszenie do składania ofert-page-001

Zaproszenie do składania ofert-page-002

 
Informacja dla usamodzielniających się wychowanków PDF Drukuj Email

 

Informacja

dla usamodzielniających się wychowanków


Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki – (wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej)
 2. usamodzielnienie – (wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej)
 3. zagospodarowanie – (wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej)

udziela się pomocy w uzyskaniu:

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych
 2. zatrudnienia

      

Warunki udzielenia pomocy w procesie usamodzielnienia

1.Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz odjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

2.Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jestosobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

ñ 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

ñ roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

3.Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

4.Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b i c wyżej cytowanej ustawy, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Indywidualny program usamodzielnienia

Osoba usamodzielniana co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki

 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuację nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

 

 

 

 

 

Pomoc na usamodzielnienie

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną —           nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
 • nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat,        nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona              w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

 

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

 

 

Zakończenie procesu usamodzielnienia

 

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

 

W ramach wsparcia wychowanków w procesie usamodzielnienia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udzielane jest:

- bezpłatne poradnictwo psychologiczne, w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00  do 14.00;

- bezpłatne poradnictwo prawne, w każdy wtorek i czwartek w godzinach od godz. 13.30 do 15.30;

- bezpłatne poradnictwo socjalne, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń, programów usamodzielniania

oraz  wsparcia wychowanków można uzyskać w siedzibie

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,

ul. Składowa 3

tel. (76) 847-96-92

Informacja dla pełnoletnich wychowanków!!

W celu aktywizacji zawodowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wskazuje  następujące instytucje udzielające wsparcia:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Jana Kilińskiego 12 b

59-300 Lubin

tel. 76 746 14 01

 

Podstawowymi zadaniami Powiatowego Urzędu Pracy jest pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy tj.

 • rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
 • świadczenie podstawowych usług rynku pracy:

- pośrednictwa pracy,

- poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

- pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

- organizacji szkoleń.

    Punkt Pośrednictwa Pracy
Ul. Tysiąclecia 2
59-300 Lubin
Tel. 76 849 19 08
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wskazówki dla osób korzystających po raz pierwszy z usług Punktu Pośrednictwa Pracy:

 1. 1.Osoba poszukująca pracy w wieku 15-25 lat powinna zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) do siedziby Punktu Pośrednictwa Pracy i wypełnić „Ankietę poszukującego pracy”.
 2. 2.Po wypełnieniu ankiety, z osobą poszukującą pracy rozmowę przeprowadza pośrednik pracy.
  Rozmowa dotyczy:

ñ  oczekiwań klienta odnośnie przyszłej pracy,

ñ  umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia klienta,

ñ  przedstawienia oferty lub ofert pracy.

 1. 3.Jeżeli osoba poszukująca pracy spełnia wymagania zawarte w ofercie pracy i wyraża chęć jej podjęcia pośrednik pracy wydaje jej skierowanie do pracodawcy. 

 
Program korekcyjno – edukacyjny PDF Drukuj Email

oferta

oferta 2

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4