Strona domowa
Aktualnosci
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PDF Drukuj Email

Zaproszenie do składania ofert-page-001

Zaproszenie do składania ofert-page-002

 
Informacja dla usamodzielniających się wychowanków PDF Drukuj Email

 

Informacja

dla usamodzielniających się wychowanków


Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki – (wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej)
 2. usamodzielnienie – (wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej)
 3. zagospodarowanie – (wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej)

udziela się pomocy w uzyskaniu:

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych
 2. zatrudnienia

      

Warunki udzielenia pomocy w procesie usamodzielnienia

1.Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz odjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

2.Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jestosobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

ñ 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

ñ roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

3.Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

4.Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b i c wyżej cytowanej ustawy, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Indywidualny program usamodzielnienia

Osoba usamodzielniana co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki

 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuację nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

 

 

 

 

 

Pomoc na usamodzielnienie

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną —           nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
 • nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat,        nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona              w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

 

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

 

 

Zakończenie procesu usamodzielnienia

 

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

 

W ramach wsparcia wychowanków w procesie usamodzielnienia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udzielane jest:

- bezpłatne poradnictwo psychologiczne, w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00  do 14.00;

- bezpłatne poradnictwo prawne, w każdy wtorek i czwartek w godzinach od godz. 13.30 do 15.30;

- bezpłatne poradnictwo socjalne, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń, programów usamodzielniania

oraz  wsparcia wychowanków można uzyskać w siedzibie

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,

ul. Składowa 3

tel. (76) 847-96-92

Informacja dla pełnoletnich wychowanków!!

W celu aktywizacji zawodowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wskazuje  następujące instytucje udzielające wsparcia:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Jana Kilińskiego 12 b

59-300 Lubin

tel. 76 746 14 01

 

Podstawowymi zadaniami Powiatowego Urzędu Pracy jest pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy tj.

 • rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
 • świadczenie podstawowych usług rynku pracy:

- pośrednictwa pracy,

- poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

- pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

- organizacji szkoleń.

    Punkt Pośrednictwa Pracy
Ul. Tysiąclecia 2
59-300 Lubin
Tel. 76 849 19 08
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wskazówki dla osób korzystających po raz pierwszy z usług Punktu Pośrednictwa Pracy:

 1. 1.Osoba poszukująca pracy w wieku 15-25 lat powinna zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) do siedziby Punktu Pośrednictwa Pracy i wypełnić „Ankietę poszukującego pracy”.
 2. 2.Po wypełnieniu ankiety, z osobą poszukującą pracy rozmowę przeprowadza pośrednik pracy.
  Rozmowa dotyczy:

ñ  oczekiwań klienta odnośnie przyszłej pracy,

ñ  umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia klienta,

ñ  przedstawienia oferty lub ofert pracy.

 1. 3.Jeżeli osoba poszukująca pracy spełnia wymagania zawarte w ofercie pracy i wyraża chęć jej podjęcia pośrednik pracy wydaje jej skierowanie do pracodawcy. 

 
Program korekcyjno – edukacyjny PDF Drukuj Email

oferta

oferta 2

 
Koordynator PDF Drukuj Email

koordynator

koordynato 2

 
Ogłoszenie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PDF Drukuj Email

Ogłoszenie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-page-001

Ogłoszenie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-page-002

 
10 listopada 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie będzie nieczynne PDF Drukuj Email

 

Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

będzie nieczynne.

10 listopada 2014 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy

w zamian za 1 listopada 2014 r.,

czyli za dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela

– na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4