Strona domowa
Aktualnosci
Uwaga PDF Drukuj Email

Aktualne informacje dotyczące działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

znajdują się pod adresem:

 

http://pcprlubin.bip.gov.pl

 
Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email

Document-page-001

Document-page-002

 
Aktywny Samorząd Termin składania wniosków na II półrocze 2015 r.: PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż rozpoczął się II nabór wniosków
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II

finansowanego ze środków PFRON

 

 

Termin składania wniosków

na II półrocze 2015 r.:

 

 do 10 października 2015 r.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

 

Szczegółowe informacje: tel. 76 847-96-86

 

 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

 

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

 

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie - www.pcprlubin.pl oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.

 

 

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się termin wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

 
14 sierpnia 2015 r. PDF Drukuj Email

 

 

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

będzie nieczynne.

 

14 sierpnia 2015 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy

w zamian za 15 sierpnia 2015 r.,

czyli za dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela

na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

 
Aktywny Samorząd - MODUŁ I PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż z dniem 30 sierpnia 2015 r. upływa termin składania wniosków

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ I

finansowanego ze środków PFRON

 

 

Termin składania wniosków

do 30 sierpnia 2015 r.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

Szczegółowe informacje: tel. 76 847-96-86

 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2015 roku (Moduł I) obejmuje następujące obszary wsparcia:

-        pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

-        dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-        pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

-        pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie - www.pcprlubin.pl oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.

 

 
NABÓR KANDYDATÓW PDF Drukuj Email

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI

RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ,

RODZINNEGO DOMU DZIECKA ORAZ DLA KANDYDATÓW

DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332) pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

  4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

  6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

 

Zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

  2. posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny,

  3. posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, bądź telefonicznie pod numerem 76 847 96 91.

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5